Demat
Home / Demat

Demat

» આપણી બેંક ધી કાલુપુર કોમર્શીયલ કો.ઓપ.બેંક લી., અમદાવાદ દ્વારા ડીમેટ સેવા પુરી પડે છે.
» વાર્ષિક ડીમેટ ચાર્જ રૂ. ૩૦૯/-(સર્વિસ ટેક્ષ સાથે)
» આપની બેંકમાં રૂ. ૫૦૦૦/- થી ડીમેટ બચત ખાતું ખોલવામાં આવે છે.
» ડીમેટ સેવા બેંકની મુખ્ય કચેરીથી પુરી પાડવામાં આવે છે.
» ધી કાલુપુર કોમર્શીયલ કો.ઓપ.બેંક દ્વારા ઉધારેલ ડીમેટ ચાર્જ સિવાય આપણી બેંક કોઈપણ ચાર્જ ગ્રાહક પાસેથી વસુલ કરતી નથી.